August 17, 2014

What do we do

Why data analysis?

The newspapers are full of articles about Big Data: Big (and small) companies get more information and insights out of the data that they have. Data is analysed to see what’s going well in the company, what can be improved, or e.g. to analyse the behaviour of their customers. Mission Driven Organisations could also do this. They have a lot of data, but usually not the knowledge to do something with it. DataMission would like to help.

Possible Projects

Data can seem like a clutter of numbers, but by visualising and analysing it, that data can become knowledge. We know analysts and other specialists who would like to volunteer and help organizations extract knowledge from their data.

Possible projects are:

 • Analysing communication with donors. Which e-mail campaigns are more successful?
 • A lot of public data is online. This can be combined with your data to get new insights. E.g. the data of the Statistics Netherlands (CBS)
 • Analysing the list of supporters of your organization. Probably some donors look like each other and can therefore be reached in the same way.
 • Predicting when some important piece of equipment will break, so it can be serviced in advance.
 • If you provide services throughout the country we can analyse whether there are significant differences between the locations where you work, and whether the demand and your supply actually match geographically.
 • Ensure that you can use equipment of which there’s a limited supply in an efficient way. E.g. in logistics.
 • Visual data can also be analysed, e.g. satellite photographs of the area where you’re active.

The list above contains just a couple of options. Much more is possible!

What we don’t do

At the moment we cannot help you setting up an internal network, managing a database or a Microsoft Exchange system, to put some examples. We would like though to get in contact with organisations which do this kind of work for Mission Driven Organisations, so that we can possibly work together.

How can we help?

We are still in the starting up phase, so the exact setup still needs to be found. A possibility is that one or more volunteers would visit you for a couple of hours each month to work on a medium term project. Or we can help you organise a “hackathon”: a weekend where several groups try to solve your problems (see e.g. http://www.datakind.org/blog/datakind-uk-what-a-weekend/).

[:nl]

Waarom data analyse?

De kranten staan vol met verhalen over Big Data: grote (en kleine) bedrijven halen meer informatie uit de data die ze hebben. Data wordt geanalyseerd om te kijken wat goed gaat of verbeterd kan worden binnen het bedrijf, maar bijv. ook om klantgedrag te analyseren. Ook goede doelen zouden dit allemaal kunnen. Ze hebben veel data in huis, maar dikwijls niet de kennis om er iets mee te doen. DataMission wil daar graag bij helpen.

Mogelijke projecten

Data kan op een getallenbrij lijken. Maar door het te visualiseren en analyseren wordt de data inzichtelijk. Wij kennen genoeg data analisten en andere specialisten die graag gratis willen helpen. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw data. Mogelijke projecten zijn:

 • Analyseren communicatie naar donateurs. Welke e-mails leveren meer resultaat?
 • Veel openbare data staat nu online. Die kan worden gecombineerd met uw data om nieuwe inzichten te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Analyseren bestand met donateurs. Waarschijnlijk lijken bepaalde donateurs op elkaar en kunnen ze daarom het beste op dezelfde manier worden bereikt.
 • Voorspellen wanneer iets kapot zal gaan, zodat het van te voren vervangen kan worden.
 • Als u diensten verspreid over het land aanbiedt kunnen wij analyseren of er verschillen zijn tussen de diverse locaties waar u werkt. En of de vraag en uw aanbod wel geografisch op elkaar aansluiten!
 • Zorgen dat u efficiënter gebruik kunt maken van beperkte middelen. Bijvoorbeeld in de logistiek.
 • Visuele data kan ook geanalyseerd worden. Bijvoorbeeld satellietfoto’s van het gebied waar u actief bent.

Bovenstaande lijst bevat slechts enkele opties. Veel meer is mogelijk!

Wat doen wij niet?

Wij zijn geen IT-ers, dus wij kunnen u momenteel niet helpen met het opzetten van bedrijfsnetwerken, beheren van databases of Microsoft Exchange, etc. Graag komen wij in contact met instanties die dit voor goede doelen doen, omdat wij mogelijk samen kunnen werken.

Hoe kunnen wij helpen?

Wij zijn nog in opstartfase, dus de precieze invulling moet nog bedacht worden. Te denken valt aan een vrijwilliger die enkele uren per maand bij u langskomt. Buitenlandse stichtingen hebben veel succes met het organiseren van hackathon’s; dit is een weekend waarin enkele groepen uw problemen op proberen te lossen, zie bijvoorbeeld http://www.datakind.org/blog/datakind-uk-what-a-weekend/.